Улаанбаатар Төмөр Замын Залуучуудын Зөвлөлийн 3 жилийн ажлын тайлан

2016 оны ажлын тайлан

2017 оны ажлын тайлан

2018 оны ажлын тайлан