2020 онд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь бууруулна