Мэдэгдэл

 

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал үйл ажиллагааныхаа аливаа мэдээллийг өөрсдийн цахим хуудас болох Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал www.facebook.com/bzdkhuralweb/ гэх хаягаар дамжуулан хүргэсээр ирсэн.

Гэвч тус хаягийг явцуу эрх ашигтай этгээдүүдээс шалтгаалан үргэлжлүүлэн ашиглах боломжгүй болсон тул энэхүү цахим хуудсыг шинээр нээж байна.

Цашид Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээллийг зөвхөн энэхүү хуудсаар дамжуулан хүргэх бөгөөд “Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” гэх нэртэй өөр цахим хаягууд гарч ирсэн тохиолдолд тухайн хаягууд нь албан бус, хуурамч хаяг болохыг энэхүү мэдэгдлээр дамжуулан иргэд та бүхэнд хүргэж байна.